Artikkeli

ALM Partnersin vastuullisuusraportti

Vastuullisuus näkyy tekemisessämme ja on osa arvojamme. ALM Partnersille omasta yhteiskuntavastuusta huolehtiminen on tärkeää: haluamme toimia vastuullisesti sidosryhmiämme ja ympäristöä kohtaan.

TUTUSTU VASTUULLISUUSRAPORTTIIN

 

Vastuullisuusraportin pääkohdat:

Taloudellinen vastuu

ALM Partnersin toiminnassa vastuullisuus näkyy niin yritys- kuin yhteiskuntatasolla. Meillä taloudellinen vastuu pitää sisällään muun muassa hyvän kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden, hyvän hallintotavan ja vastuullisen johtamisen. Taloudellisesti vahvana yrityksenä meidän on mahdollista vastata paremmin sidosryhmien tarpeisiin ja huolehtia omista yhteiskunnallisista velvoitteistamme. Tahdomme, että sekä asiakkaamme että kumppanimme voivat luottaa arviointikykyymme ja vastuullisuuteemme kaikissa tilanteissa.

Vastuu asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä – Tarjoamiemme palveluiden tarkoitus on pyrkiä edistämään asiakkaiden taloudellista hyvinvointia vastuullisin ja nykyaikaisin keinoin. Toiminnallamme haluamme edistää finanssialan riskienhallinnan laadukasta toteuttamista, luotettavaan informaatioon perustuvaa päätöksentekoa sekä valvojien mahdollisuutta saada luotettavaa finanssialan viranomaisraportointiaineistoa valvontatyönsä tueksi.

Vastuu Suomen taloudesta – Liiketoimintamme perustuu vahvaan omavaraisuuteen: ALM Partnersilla eikä konsernilla ole korollisia velkoja. ALM Partners on täysin suomalaisessa omistuksessa ja maksaa veronsa Suomeen.

Työllistäminen ja aktiivinen pankkitoiminnan kehittäminen – Me työllistämme rahoitus- ja palvelualan ammattilaisia eri puolella maata ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen pankkitoimintaa sekä jakamassa ajankohtaistietoa alalta.

Asiakkaidemme tietosuoja

ALM Partners arvostaa asiakkaitaan ja noudattaa salassapitosopimuksia aina äärimmäisellä tarkkuudella. Toiminnassamme noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), hyvää pankki- ja vakuutustapaa sekä kattavasti eri tietosuojavaatimuksia ja -standardeja.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteenamme on, että ALM Partnersilla työskentelevät ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Itsensä kehittäminen on työmme perusta, joten haluamme mahdollistaa jokaiselle ympäristön, joka kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Menestyksemme pohjautuu ammattitaitoiseen  ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä kannustavaan ja vastuuta jakavaan johtamiseen avoimessa ja innostavassa työkulttuurissa.

Ympäristövastuu henkilöstön ja sijoitustoiminnan kautta

ALM Partners haluaa kantaa vastuuta myös ympäristöstä. Kannustamme henkilöstöämme julkisen liikenteen käyttöön ja tarjoamme siihen matkaedun, korvaamme mahdollisimman paljon työmatkoja ja neuvotteluita puhelin- ja videopalavereilla sekä suosimme ympäristöystävällisiä hankintoja. Pyrimme tuottamaan jätteitä mahdollisimman vähän ja kierättämme ne oikein.

Tutustu vastuullisuusraporttiin